ANBI

Stichting De Toevlucht is een ANBI-instelling.

Stichting De Toevlucht heeft als doelstelling het bieden van een veilig avond- en nachtverblijf aan ongedocumenteerde medemensen. Zij doet dit m.n. door het in stand houden van een avond- en nachtverblijf, die we kortheidshalve de nachtopvang noemen. In deze opvang worden ogedocumenteerde mannen opgevangen. Zij kunnen in de nachtopvang slapen, douchen en een broodmaaltijd genieten. Daarmee wordt invulling gegeven aan Brood, Bad en Bed. De nachtopvang wordt geleid door een betaalde coördinator die door het Leger des Heils bij ons is gedetacheerd. Wij betalen het LdH voor de werkzaamheden die door de gedetacheerde (ca. een halve fte) ten behoeve van de nachtopvang worden verricht. De coördinator coördineert de inzet van vrijwilligers die bij toerbeurt gedurende de avond en de nacht in de opvang aanwezig zijn. Daarnaast stimuleert de stichting de bewustwording op het gebied van mensenrechten en migratie.

Vrijwilligers worden voor zo ver nodig aangetrokken via facebook en/of door mond op mond reclame. Vrijwilligers werken gratis en krijgen in uitzonderlijke gevallen een reisvergoeding.

De kosten van de opvang (m.n. eten, coördinator en reiskosten) worden voornamelijk betaald uit de financiële ondersteuning van de gemeente Utrecht en voor een klein deel uit giften. Kerkelijke organisaties hebben De Toevlucht in 2013 geld gegeven om de start van De Toevlucht mogelijk te maken.

De stichting heeft van de Kamer van Koophandel het volgende fiscale nummer toegewezen gekregen: 8534.72.245.
De toevlucht is bereikbaar via het emailadres van de coördinator: winteropvangutrecht@gmail.com .

De stichting wordt bestuurd door een bestuur dat wordt bijgestaan door een Raad van Advies. Het bestuur heeft als voorzitter Rutger Oolbekkink, als secretaris Jan de Kruijf en penningmeester is Bert Belle.

Voor het actuele beleidsplan verwijzen we naar deze uitgangspunten.

Hier vindt u het jaarverslag van 2015 en het financiële jaarverslag van 2015.
Hier vindt u het jaarverslag van 2016 en het financiële jaarverslag van 2016.
Hier vindt u het jaarverslag van 2017 en het financiële jaarverslag van 2017.
Hier vindt u het jaarverslag van 2018 en het financiële jaarverslag van 2018.
Hier vindt u het jaarverslag van 2019 en het financiële jaarverslag van 2019.